HOME > >

학과교육 시간표

부제 교육시간 비고
1부 08:00~
08:50
             

신규등록
(학과 3시간이수)

원동기면허소지자
(학과 2시간 이수)

면허취소자
(학과 1시간 이수)

2부 09:00~
09:50
          1교시 1교시
3부 10:00~
10:50
1교시 2교시 3교시 1교시 2교시 2교시 2교시
4부 11:00~
11:50
2교시 3교시 1교시 2교시 3교시 3교시 3교시
5부 12:00~
12:50
3교시 1교시 2교시 3교시 1교시 1교시 1교시
6부 13:00~
13:50
1교시 2교시 3교시 1교시 2교시 2교시 2교시
7부 14:00~
14:50
2교시 3교시 1교시 2교시 3교시 3교시  
8부 15:00~
15:50
3교시 1교시 2교시 3교시 1교시 1교시  
9부 16:00~
16:50
1교시 2교시 3교시 1교시 2교시 2교시  
10부 17:00~
17:50
2교시 3교시 1교시 2교시      
11부 18:00~
18:50
             
12부 19:00~
19:50
             
13부 19:55 ~
20:45
             
※ 일요일 학과 교육은 매월 1째주 실시

교통안전교육 시간표

부제 교육시간 비고
1부 안전교육 안전교육 안전교육 안전교육 안전교육 안전교육 안전교육  

학과교육 5시간
이수자는 면제

2부 안전교육 안전교육 안전교육 안전교육 안전교육 안전교육    
3부                
4부                
5부                
6부                
7부                
8부                
9부                
10부                
11부                
12부                
13부                
※ 일요일 안전 교육은 매월 2째주 실시

기능교육 시간표

부제 교육시간
1부 06:00~
06:50
 
2부 07:00~
06:50
 
3부 08:00~
06:50
 
4부 09:00~
09:50
5부 10:00~
10:50
6부 11:00~
11:50
7부 12:00~
12:50
8부 13:00~
13:50
9부 14:00~
14:50
10부 15:00~
15:50
11부 16:00~
16:50
12부 17:00~
17:50
 
13부 18:00~
18:50
   
14부 19:00~
19:50
   
15부 20:00~
20:50
   
토요일: 06:00~18:00 / 일요일,공휴일: 09:00~17:00 까지입니다.

도로주행교육 시간표

부제 교육시간
1부 06:00~
06:50
 
2부 07:00~
06:50
 
3부 08:00~
06:50
 
4부 09:00~
09:50
5부 10:00~
10:50
6부 11:00~
11:50
7부 12:00~
12:50
8부 13:00~
13:50
9부 14:00~
14:50
10부 15:00~
15:50
11부 16:00~
16:50
12부 17:00~
17:50
 
13부 18:00~
18:50
   
14부 19:00~
19:50
   
15부 20:00~
20:50
   
토요일: 06:00~18:00 / 일요일,공휴일: 09:00~17:00 까지입니다.